Gå till innehåll
Luleå Kajakklubb
Luleå Kajakklubb

Årsmöte 2023

Nu är det dags för årsmöte igen!
När: Torsdag 2 mars
Tid: kl 18:30-20:30
Plats: Klubblokalen, Kanotvägen 14

Inför mötet kommer underlagen enligt listan nedan att laddas upp på hemsidan senast 1 vecka innan mötet samt mejlas ut till samtliga medlemmar enligt förteckningen i IdrottOnline.

• Verksamhetsberättelse 2022
• Årsredovisning 2022
• Revisorernas berättelse 2022
• Verksamhetsplan 2023
• Budget 2023


Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Det går att se valberedningens förslag till Luleå kajakklubbs årsmöte här Pdf, 152.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Välkomna önskar styrelsen

Publicerad: 2023-02-04

Senast uppdaterad: 2023-02-09

Författare: Joel Elenius

Sponsorer

Besöksadress

Kanotvägen 14

97332 Luleå

Postadress

Maskinvägen 27

97254 Luleå

Kontakta oss

info@luleakajakklubb.se