Gå till innehåll
Luleå Kajakklubb
Luleå Kajakklubb

Årsmöte 2024

Härmed kallas alla medlemmar till Luleå Kajakklubbs årsmöte 2024 torsdagen den 29 februari 2024.

Den 29 februari är det dags för årsmöte 2024!

  • Datum: torsdag 29 februari, kl.18.30
  • Plats: Luleå Kajakklubb (Kanotvägen 14)
  • Vad: Årsmöte enligt föreslagen föredragningslista. Handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på www.luleakajakklubb.se Länk till annan webbplats. senast en vecka inför mötet.
  • För vem: alla klubbens medlemmar (röstberättigad medlem är den som under 2024 fyller lägst 12 år)

Klubben bjuder på fika, varmt välkomna!

Förslag på föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Publicerad: 2024-02-05

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Författare: Dag Johansson

Sponsorer

Besöksadress

Kanotvägen 14

97332 Luleå

Postadress

Maskinvägen 27

97254 Luleå

Kontakta oss

info@luleakajakklubb.se